Jdi na obsah Jdi na menu
 


Studijní výměna mezi českými a švédskými mateřskými školkami

Původní, nezkrácený, a poté nepoužitý článek pro Krajské noviny (protože prý je moc dlouhý!)

 Převzato z webbových stránek Mateřské školky Kyselka:

 http://www.mskyselka.cz/mezinarodni-spoluprace/clanek-pro-krajske-noviny/

"Lidé si mohou rozumět, přestože mluví různými jazyky"

Mezi Karlovarskem a švédským Katrineholmem (a jeho nejbližším okolím) se rozvinula v posledních letech nebývale široká spolupráce zasahující nejen různé profesní oblasti a zájmové skupiny, ale i značné množství lidí. Vše začalo roku 2003, kdy došlo k dnes již legendární schůzce v Alžbětiných lázních. Tam si členové Klubu přátel Karlových Varů se svým tehdejším předsedou, PhDr. Stanislavem Burachovičem, pozvali švédského novináře a předsedu Katrineholmského klubu řeči a kultury, pana Holgera Wigertze. Neúnavmou překladatelkou a zároveň spojovacím článkem mezi švédskou a českou stranou se stala PhDr. Jarmila Kocourková, karlovarská občanka, pobývající se svou rodinou také ve švédském Katrineholmu. Slovo dalo slovo a oba kluby se rychle dohodly na budoucí kulturní spolupráci, kterou Holger Wigertz, novinář tělem i duší, okamžitě prezentoval ve švédském deníku Katrineholms Kuriren.  

   

První realizace na sebe nenechala dlouho čekat. Roku 2005 oba kluby uspořádaly v katrineholmské knihovně Ängeln společnou výstavu „Karlovy Vary, město přinášející zdraví“. Do akce se zásluhou tehdejší české velvyslankyně ve Švédsku, paní JUDr. Marie Chatardové, zapojila naplno i Česká ambasáda a České centrum ve Stockholmu. Paní velvyslankyně byla osobně na této akci (i na mnoha dalších) přítomna a na její popud následovala po vernisáži recepce s prezentací jídla a pití z české kuchyně. Na vernisáži vystoupil skvělý Pěvecký dívčí sbor z Pedagogické školy v Karlových Varech pod taktovkou neúnavného pedagoga Jiřího Štrunce (ten v rámci projektu navštívil Katrineholm celkem pětkrát). Další hudební subjekty se prezentovaly v následném, tzv. „Karlovarském kulturním týdnu“, konaném pod záštitou obou klubů a za finančního přispění Magistrátu města Karlovy Vary. Byly to například: žákovský orchestr ze ZUŠ A. Dvořáka, zpěvačka Tereza Kocourková a jazzová kapela Simply jazz pod vedením Jiřího Skoupého, oba posledně jmenovaní ze školy ZŠ a ZUŠ Šmeralova. Právě tato škola zásluhou svého ředitele Břetislava Svobody a svých skvělých učitelů a žáků rozvinula se švédskou školou Tallos doposud nejrozsáhlejší česko-švédskou kulturní spolupráci.

 

Hned roku 2006 se do Karlových Varů rozjela stovka žáků a učitelů z Katrineholmu, kteří v Karlových Varech od té doby vystoupili na mnoha společných koncertech vynikající úrovně. A od roku 2007 (každým druhým rokem)  jezdí samozřejmě české děti ze školy ZŠ a ZUŠ Šmeralova do Katrineholmu. Ať se jedná o pěvecký soubor Zvonek pod vedením Miroslavy Lendělové, nebo žákovský orchestr pod taktovkou Miloše Boka, či vokální sbor V.O.S.K., nebo jazzband pod vedením Milana Krajíce. Úspěch jejich vystoupení je vždy nepopiratelný! Obě jmenované školy dokázaly, že šest let trvání projektu je nejen možné, ale dokonce i oboustranně prospěšné. Tato spolupráce vyvrcholila letos společným katrineholmským koncertem s největší švédskou jazzovou hvězdou, panem Georgem Riedlem, pocházejícím shodou okolností z Karlových Varů. Příběh tohoto slavného muzikanta a skladatele (mj. složil hudbu k filmům o Pipi Dlouhé Punčoše) o opuštění Karlových Varů,  kde jeho rodina židovského původu žila několik staletí, z obavy před nástupem nacismu již roku 1938, je dojemný. On sám připustil v úvodní řeči na tomto koncertě, že v poslední době myslí na své rodné město a na své kořeny mnohem více než dřív.

 

V roce 2006 se výstava „Karlovy Vary, město přinášející zdraví“ přesunula s velkým úspěchem do Stockholmu, do prostor zdejšího Českého centra. V Katrineholmu se konal již druhým rokem „Karlovarský kulturní týden“, tentokrát za účasti tehdejšího karlovarského primátora, Zdeňka Roubínka. V roce 2010 se v Katrineholmu konala velmi oceňovaná výstava Karlovarského klubu přátel fotografie, kteří pod vedením svého předsedy pana Petra Pohanky připravili reprezentativní kolekci padesáti fotografií pod názvem „Karlovarské motivy“. V tomtéž roce proběhla v karlovarské Krajské knihovně úspěšná reciproční výstava švédského novináře Tomase Nilssona s názvem „Katrineholmské motivy“.

 

Aktivity Katrineholmského klubu řeči a kultury pod vedením současné předsedkyně PhDr. Jarmily Kocourkové pokračují i v mnoha dalších oblastech. Tento rok se například podařilo zahájit kurz „Českých dějin, kultury a jazyka“, jenž se těší u švédských posluchačů značné oblibě.

 

Třešinkou na dortu této rozsáhlé česko-švédské kulturní výměny je spolupráce mezi českými a švédskými mateřskými školami, která probíhá již šestým rokem. Úspěch tohoto nebývalého projektu můžeme posoudit i podle počtu zúčastněných. V roce 2006 navštívily Katrineholm poprvé čtyři učitelky mateřských škol pod vedením paní Jaroslavy Petlíkové. Spolupráce se tehdy teprve navazovala, kdy některé švédské školky zájem projevily, jiné nikoliv. Ne všechny školky také v projektu vydržely, neboť některým stačila dvouletá účast v projektu k naplnění jejich cílů. S přistoupením ředitelky karlovarských mateřských škol paní Zdeňky Tiché do projektu v roce 2008 nabyla tato spolupráce zřetelnějších obrysů a získala tolik potřebnou strukturu a cíle, které vycházejí z cílů nadnárodní a proevropské vzdělávací politiky států EU, ze vzdělávacího programu EU se zaměřením na mobilitu učitelů, jejich celoživotní vzdělávání a poznávání, znalostní a jazykové učení, podporu vzájemné mezinárodní integrity a pedagogické spolupráce, dále z demokratických hodnot EU, jako jsou úcta k člověku a ke společnému životnímu prostředí, multikulturní vztahy s jinými národy, poznávání kultury a tradic zemí EU, výchova dětí v budoucí aktivní odpovědné občany a účastníky multikulturní Evropy a v neposlední řadě z cílových kompetencí národního programu vzdělávání, ve kterých chceme u dětí předškolního věku v souladu s rodinnou výchovou apelovat na vytvoření základů klíčových kompetencí pro jejich celoživotní vzdělávání, jako jsou kompetence k učení, k řešení problémů, k otevřené komunikaci, kompetence sociální, personální, činnostní a občanské. V současnosti spolupracují tři z karlovarských mateřských škol: drahovická E. Destinové (p.uč. Ivana Bešťáková), Komenského-waldorfská třída v Doubí (p.uč. Dáša Kuncová) a Hornická z Olšových Vrat (p.uč. Zdena Kučerová a Hana Komárková), a tři mateřské školy z Poohří – Kyselka (p.uč. Blanka Zichová a Kateřina Eliášová), Velichov (p.uč. Lydie Kučerová a Irena Zelenková), Šemnice (p.uč. Jana Tůmová). Do spolupráce je zapojena i ZŠ a MŠ speciální K.Vary Stará Role (p.uč. Hana Hronová).

 

Při našich vzájemných studijních výměnách, které se pravidelně od roku 2008 každým lichým rokem uskutečňují ve švédském Katrineholmu a v sudém roce tady u nás v Karlových Varech, se zaměřujeme zejména na poznávání nových forem a metod pedagogické práce na základě poznávání školského kurikula a výchovně vzdělávacího systému obou zemí EU, na inovaci vzdělávacího procesu a zajištění odborné péče o děti předškolního věku, na problémy multikulturní, jazykové a sociální při začleňování a uplatňování malých cizinců, na integraci a inkluzi ve vzdělávání, na náhradní a institucionální péči o děti předškolního věku, na problematiku životního prostředí, zdravého životního stylu a enviromentální výchovy jako cesty k udržitelnému rozvoji v rámci celé Evropy. V rámci školního vzdělávacího programu, do kterého pedagogové začleňují své celoroční projekty vzájemné česko-švédské spolupráce, učitelky přímo obohacující činnosti dětí bez ohledu na jejich rozdílné schopnosti a učební předpoklady, etnikum, jazyk a řeč, směřující k aktivnímu sociálnímu rozvoji dítěte, jeho budoucímu celoživotnímu učení, rozvoji jeho jazykových a komunikačních dovedností, k osvojení si demokratických hodnot člověka. Mezi spřátelenými mateřskými školami probíhá pravidelná komunikace formou elektronické či klasické pošty, vše se dokumentuje a vzniká tak velmi zajímavý písemný i obrazový materiál spolupráce. Obě země také během celého roku prezentují svoje činnosti na webových stránkách mateřských škol, v různých periodikách, při různorodých školních akcích a výstavách, pořádají osvětové akce, získávají pro tuto spolupráci významné partnery (rodina, zřizovatel, KÚ, ČŠI, sponzoři, ZŠ, aj.), pedagogové se snaží o zlepšení své jazykové vybenosti v jazykových kurzech a o využití financování z projektů EU (např. COMENIUS). Vyvrcholením celoroční práce je pak osobní setkávání spřátelených pedagogů, které hostující země vždy velmi pečlivě po všech stránkách připravuje, které je pro všechny obrovskou motivací a zároveň velkým přínosem nových podnětů ze vzájemné spolupráce. Program studijního pobytu vždy obsahuje společnou práci pedagogů na spřátelených mateřských školách, jejich aktivní účast při výchovně vzdělávacích činnostech, návštěvu vybraných školních i školských zařízení v regionu, specializovaných pracovišť s odbornou péčí pro děti, odborné diskuze a prezentace česko-švédské spolupráce nejenom s pedagogickou veřejností, setkávání se zástupci školských odborů a představiteli měst Katrineholmu a K.Varů, poznávání kultury země, jejich národních zvyků a tradic.

 

A že si lidé mohou rozumět i přesto, že mluví různými jazyky, svědčí výsledky naší česko-švédské spolupráce. Při našem studijním pobytu ve Švédsku v roce 2009 vznikla neuvěřitelně kouzelná pohádka „O šťastných trolech“, kterou napsala naše švédská kolegyně Tine Lindh pod vlivem rozvíjejícího se přátelství s českými učitelkami, zejména ze spolupracující MŠ Pramínek v Kyselce pod vedením p.uč. Blanky Zichové a Kateřiny Eliášové, které svoje děti ve školce průběžně seznamují s životem v cizích zemích a povídají si velmi často o svých kamarádech ve Švédsku. Děti poznávají zvyky jejich přátel a paní učitelky se snaží použít švédské národní tradice i v našich českých podmínkách. V současné době si formou e-mailů, fotografií, filmů z akcí předávají informace o činnostech ve svých školkách. Děti si prohlíží fotografie a filmy s tvářemi dětí z cizí země a poznávají touto formou, že děti jsou vlastně všude stejné. Posílají si také vzájemně dárečky v balíčcích. Chtějí dětem ve Švédku přiblížit naše pohádky a ukázat pohádkové postavy. Díky nim děti ve švédském Sjoholmu znají českého Krtečka i Ferdu mravence. Jejich děti zase znají švédské Trolly a medvídka Bamse, dokáží poděkovat a pozdravit nejenom česky a anglicky, ale i švédsky. Paní učitelky se snaží v běžném rozhovoru hledat ”slovíčka” a motivovat tak děti pro výuku cizích jazyků. Ke spolupráci v letošním roce 2011 přizvaly jednu z maminek dětí MŠ Pramínek paní Funkovou, která je zároveň učitelkou angličtiny u předškolních dětí a kterou tato činnost spolupráce zajímá i profesně. Díky ní mohly při poslední pracovní návštěvě švédského Sjoholmu proniknout hlouběji do školské problematiky ve Švédsku a jiných zájmových oblastí, což bylo pro obě strany velmi obohacující. Švédské děti byly velmi vstřícné, otevřené, komunikativní, přednesly nám i několik říkanek v českém jazyce. Něco takového bylo naprosto neočekávané a dojemné. A tak další návštěvu v MŠ Pramínek v Kyselce očekávají na jaře roku 2012.

 

A co říci závěrem? Do projektu česko-švédské spolupráce jsme všichni vstupovali s velkým očekáváním něčeho nového, co přinese nové poznatky do naší práce a obohatí nejen nás, ale i naše mateřské školy. Díky naší společné přítelkyni, neúnavné překladatelce, doručovatelce dárečků i zpráv, obětavé spolupracovnici a zakladatelce této aktivity paní Jarmile Kocourkové jsme získali mnoho nových přátel, úžasných zkušeností a další motivaci pro vykonávání naší pedagogické práce na jiné úrovni. Děti a jejich rozzářená očička při předávání nových poznatků, jsou totiž pro nás všechny tou největší odměnou za naši velmi náročnou práci. A proto si můžeme popřát hodně štěstí v našem dalším společném konání při česko-švédské spolupráci.

 

Jarmila Kocourková, Blanka Zichová a Zdeňka TicháVíce zde: http://www.mskyselka.cz/mezinarodni-spoluprace/clanek-pro-krajske-noviny/

Mezinárodní spolupráce

Září 2011

Pokračuje naše spolupráce se školkou v Katrineholmu. V září  zakopeme "poklad" v lese.  Jedná se o aktivitu převzatou ze Švédska. Na dřevěnou desku připevníme papír, plast, textil a dále např. jablíčko, knoflík...vše zakopeme do země. V červnu tento "poklad" vykopeme a s dětmi pozorujeme co s jednotlivými předměty stalo. Co se stalo s papírem, plastem a co to znamená. Děti na základě názorné ukázky pochopí, proč je nutné třídit odpad a co se stane s PET lahví kterou odhodí v přírodě. Příroda si se vším nedovede poradit.

MŠ v Kyselce byla do spolupráce přizvána v červnu 2008. Poprvé jsme se s paní Jarmilou Kocourkovou setkali na Obecním úřadě v Kyselce. Byly jsme pozvány  na prezentaci švédského vzdělávacího systému na NIDV  v Karlových Varech. Po prezentaci jsme se setkali s paní  Tine Lindth, která pracovala jako ředitelka předškoly ve Sjoholmu v Katrineholmu. Domluvili jsme se na výměně zkušeností, upřesnili jsme si svá očekávání a pustili se do příprav. Naše práce však začíná v září 2008.

Děti ve školce průběžně seznamujeme es životem v cizích zemích a povídáme si velmi často o našich kamarádech ve Švédsku. Děti poznávají zvyky našich přátel a my se snažíme použít švédské národní tradice i v našich podmínkách.

V současné době si formou e-mailů, fotografií, filmů z akcí předáváme informace o činnostech v našich školkách. Děti si prohlíží fotografie a filmy s tvářemi dětí z cizí země a poznávají touto formou, že děti jsou vlastně všude stejné. Posíláme si dárečky v balíčcích. Chceme dětem ve Švédku ukázat naše pohádky a postavy z pohádek. Díky nám, ve Sjoholmu znají Krtečka i Ferdu mravence. My známe švédské Trolly a medvídka Bamse. Děti v naší školce dokáží poděkovat  na pozdravit nejen česky a anglicky, ale i švédsky. Snažíme se hledat slovíčka v běžném rozhovoru a motivovat děti pro výuku cizích jazyků.  

Již dvakrát jsme navštívili Švédsko a naše švédské kolegyně byly v loňském roce u nás. Na jaře letošního roku jsme navštívili školku ve Sjohomu.  Ke spolupráci jsme přizvali jednu z maminek našich dětí MŠ paní Funkovou, která je učitelkou angličtiny u předškolních dětí, proto ji studijní pobyt zajímal jazykově i profesně. Ve Sjoholmu jsme byli součástí běžných aktivit, školních příprav, her a  pobytu venku. Díky naší nové spolupracovnici jsme pronikli hlouběji do školské problematiky u nás i ve Švédsku, což bylo pro obě strany velmi obohacující. Děti byly velmi vstřícné, otevřené, komunikativní. Vyslechli jsme si několik říkanek v českém jazyce. Něco takového bylo naprosto neočekávané a dojemné. Další návštěvu v Kyselce očekáváme na jaře 2012.

Pro nás je nejnáročnější komunikace, která probíhá v angličtině. Takže nás naše spolupráce nutí se vzdělávat i jazykově.

Do spolupráce se švédskou školkou Sjoholm v Katrineholmu jsme vstupovali s velkým očekáváním něčeho nového. Něčeho, co přinese nové poznatky do naší práce a obohatí nejen nás, ale i naši MŠ Pramínek v Kyselce. Získali jsme mnoho nových přátel, úžasných zkušeností a další motivaci pro vykonávání naší práce ještě lépe. Děti a jejich rozzářená očička při předávání nových poznatků, jsou největší odměnou za naši náročnou práci.

 

 

 

Schůzka

Dne 12. 4. 2011 se uskuteční schůzka naší MŠ Kyselkas paní Jarmilou Kocourkovou, MŠ Velichov, MŠ Šemnice, MŠ Olšová Vrata, MŠ Doubí a paní ředitelkou 1. MŠ Karlovy Vary Zdeňkou Tichou.

Budeme jednat o naší návštěvě Švédského Katrineholmu v květnu 2011.

Paní učitelka Blanka Zichová a paní učitelka Kateřina Eliášová navštíví naši spolupracující školku Sjoholm v Katrineholmu. Jako velmi vítaná pomoc se naší cesty účastní také paní Zuzana Funková- maminka Honzíka a Káji Dvořákových, kteří navštěvují naši MŠ Kyselka- Pramínek. Paní Funková nám bude tlumočit z angličny. Její znalosti jsou pro nás velmi vítané, především v odborných termínech.

Náš pobyt začíná ve čtvrtek, kdy velmi pozdě v noci dorazíme do Katrineholmu. V pátek ráno v 7. 00hodin začíná náš pracovní den ve školce Sjoholm.

V pondělí a v úterý budeme také celý den ve školce v přímém kontektu s dětmi.

V sobotu a v neděli nás čeká návštěva jiných školských zařízení a beseda s kolegy z několika školek ve Švédsku.

 

Studijní pobyt ve Švédsku Katrineholm 6-12.5.2009

 

V květnu se uskutečnil pobyt paní učitelky B. Zichové a K. Eliášové ve švédském Katrineholmu. Mimo nás se pobytu účastnila paní ředitelka Mgr. Zdena Tichá a dalších 5 učitelek z mateřských škol v Karlových Varech.

Během našeho pobytu učitelky navštívily třináct školských zařízení. Vybavení školek je srovnatelné s tím u nás. Rozdíl jsme pozorovaly ve vybavení ložnic. Ty zde ve školkách prakticky nejsou. Nachází se v jeslích. Místo určené pro odpočinek je vybavené kobercem nebo velkými polštáři. Málokde odpočívají děti hromadně. Ve školkách nepoužívají bačkorky, ale děti běhají bosky. Velmi se nám líbilo používání pogumovaných obleků, což je velmi praktické, vzhledem k  častému pobytu dětí venku. Děti zde chodí ven takřka za každého počasí. Na ZŠ tráví venku všechny přestávky a také zde svačí. V každé školce se nachází velká sušička oblečení. Po příchodu ze zahrady, se sem oblečení naskládá a nechá osušit. Většina školek je zásobovaná z centrální kuchyně a jídlo se zde pouze vydává.

Znatelný rozdíl je v zařízení zahrad, které jsou stejně jako u nás součástí školky. Součástí většiny zahrad jsou obrovské kameny a skály, které jsou samozřejmou součástí života švédských dětí. Děti se v tomto prostoru pohybují zcela přirozeně a bez zábran. Překážky jsou pro ně běžnou součástí pohybu a hry v MŠ. Běžně se při hře venku v přírodě používají předměty, které poskytuje příroda- klacky, torza stromů atd. To co je pro Švédy běžné a normální, nám v některých případech připadalo nepřijatelné.

Také jsme navštívili odbor zabývající se zdravím žáků. Zde se provádí rozhovory s jednotlivými žáky. Hledají problémy, které by děti mohly mít a snaží se je s nimi řešit. Pracují zde zdravotníci a kurátoři, kteří nás seznámili se systémem péče o opuštěné děti. Ve Švédsku neexistují dětské domovy, je zde velmi rozšířená pěstounská péče. Beseda byla velmi obohacující a velmi, velmi zajímavá pro nás i naše švédské hostitele.

Vážíme si možnosti navštívit naše švédské kolegyně. Velké poděkování patří paní učitelce Tine Lindh a paní Jarmile Kocourkové, které náš pobyt velmi pečlivě připravily. Díky spolupráci se švédskou školou a předškolou jsme získaly mnoho dobrých přátel z MŠ v Karlových Varech. Velmi děkujeme za možnost výměny profesních informací a navázání nových lidských přátelství. Náš dík patří také kolegyním z Karlových Varů paní Mgr. Zdeně Tiché, Daně Malé, Dagmar Kuncové, Haně Komárkové, Haně Hronové a Ivaně Bešťákové.

V současné době si s naší spolupracující školkou z Katrineholmu vyměňujeme fotografie z našich činností a akcí. Věříme v další bohatou a přínosnou spolupráci. V roce 2010 očekáváme návštěvu našich kolegyň ze Švédska u nás.

 

Autorka – učitelka MŠ Kyselka Blanka Zichová

 

Studijní pobyt ve Švédsku

 

 6 - 12. 5. 2009 jsme spolu s dalšími učitelkami MŠ z Karlových Varů navštívily Švédsko. Cesta byla plná očekávání nejen po stránce profesní, ale i po stránce lidské.

 Moc jsme se těšily na dojmy z mateřských školek. Navštívily jsme jich celkem 13. Náš denní rozvrh byl časově velice náročný, vstávaly jsme brzy a večer jsme plné dojmů chodily pozdě spát.

Čas strávený prohlídkou těchto předškolních zařízení stál jednoznačně za to. Setkaly jsme se se spoustou nových věcí, které se u nás dělají obdobně, ale i s věcmi, které u nás nefungují tak, jak bychom si představovaly. Poznaly jsme školky s mnoha národnostními menšinami, kde kladly veliký důraz na možnosti individuálního přístupu a výuku rodného jazyka. 

       Každá z navštívených školek pro nás byla inspirací a možností porovnání se školkami u nás v Čechách a každá nám dala něco k zamyšlení, at´už jak co zdokonalovat nebo jak do budoucna obohatit poznatky naší práci.

Všude jsme se setkaly s velice vřelým přivítáním a úžasnou atmosférou i přesto, že nás nikdy předtím nikdo ze švédské strany nepoznal. Prohloubila se úžasná forma spolupráce s předškolou v Katrineholmu, odvezly jsme si spoustu nových motivací pro svou práci, ale také jsme touto cestou získaly mnoho nových přátel, na které i po měsících odluky stále rády vzpomínáme a jsme pořád v kontaktu. Těšíme se na další spolupráci a doufáme, že naše snažení bude k užitku nejen nám, ale i švédské protistraně.

Závěrem dovolte poděkování nejen naší Tine a Jarmilce, které jsou doslova páteří celého projektu, ale i všem drahým kolegyním ze Švédska za luxusní servis, také našim kolegyním z Karlových Varů za úžasné a bezproblémové prožití pobytu v Katrineholmu.

       Ještě jednou veliký dík nejen Tine, která nás hostila ve svém útulném bytečku, ale také především Jarmilce, která nám spolupráci zprostředkovala a neuvěřitelně se vším kolem pomáhala a organizovala vše, co bylo potřeba.

 Autorka –učitelka MŠ Kyselka Kateřina Eliášová

 

 

 

 

Návštěva ze Švédska

 

       Ve dnech 13. – 18. 6. 2010 se v MŠ Pramínek Kyselka uskutečnila návštěva mezi školkami v Kyselce a švédským Katrineholmem.

       Do Karlových Varů přiletělo celkem 10 pedagogů a 1 kurátor z Katrineholmu. Ve  školce v Kyselce pobývaly dvě učitelky ze švédské předškoly ve Sjoholmu v Katrineholmu paní Tine Lindh a Elizabeth Mellvinson. S touto školou a předškolou má naše MŠ Pramínek v Kyselce již dvouletou spolupráci. Celý týden se o své kolegy staraly paní učitelky MŠ Kyselka Blanka Zichová a Kateřina Eliášová. Pro švédské pedagogy byl připraven velmi náročný program. Přivítání proběhlo na OÚ v Kyselce za přítomnosti pana starosty Janáta a ředitelky ZŠ a MŠ v Kyselce. Navštívili jsme společně vesničku SOS, Karlovy Vary, Františkovy a Mariánské Lázně.V úterý se konala prezentace švédských pedagogů v prostorách NIDV v K.Varech.

       Spolupráce je velmi přínosná pro naši školku v Kyselce i pro švédskou předškolu v Katrineholmu. Děti formou spolupráce poznávají život v cizí zemi, učí se první švédská slova a vidí, že lidé v cizí zemi jsou stejní jako oni. Děti mají daleko větší zájem poznávat a získávat vědomosti o životě za hranicemi naší vlasti. Tyto poznatky si odnášejí do dalšího života.

 

 Prezentace česko – švédské spolupráce       

    Dne 7. 4. 2010 se konala prezentace česko – švédské spolupráce mezi mateřskými školami v Karlových Varech, Kyselce a švédským Katrineholmem.

         Prezentace se konala v prostorách NIDV Karlovy Vary za přítomnosti zástupců města a starostů okolních obcí Kyselka, Šemnice, Velichov a dalších hostů.

         Prezentaci zahájila paní Mgr. Zdena Tichá, Švédský Katrineholm a počátek spolupráce všem přiblížila paní Jarmila Kocourková. Systém fungující spolupráce nastínily učitelka ZŠ a MŠ Kyselka paní Blanka Zichová a Kateřina Eliášová. O waldorfském školství pohovořila paní Dagmar Kuncová. Své největší dojmy a poznatky ze studijního pobytu v Katrineholmu, kterého se všechny jmenované účastnily, přednesla paní Hana Komárková.

         Celá prezentace se odehrála ve velmi přátelském duchu, byla obohacující a přínosná pro všechny zúčastněné.

         Další setkání a prezentace, tentokrát švédské delegace, která proběhne na stejném místě 15.6.2010 ve 13hodin. Srdečně zveme všechny zájemce a ředitele ZŠ a MŠ z Karlových Varů a okolí na příští setkání.

 

 Dárky  k Vánocům 

    Týden před Vánoci jsme v MŠ Kyselka obdrželi dárek ze Švédska. Každé dítě v naší MŠ dostalo pastelku s Trolem. Ve školce nám zůstal kalendář s Trolí rodinou. Děti ve Švédsku nám namalovaly pohádkový příběh a také nám vyrobily knihu, která nás provází vánočními svátky ve Švédsku.

Dostali jsme slaměného kozla, který je figurkou švédských Vánoc. Kozel chodí dům od domu, tluče rohy na dveře a obdarovává děti tak, jako u nás Ježíšek.

     Na vánoční besídce 14. 12. 2010   rodiče společně s vyrobili betlém. Tento betlém, jsme odeslali do Katrineholmu jako náš vánoční dárek. Jako domácí úkol dostali ve školce v Katrineholmu vyrobit si Ježíška. Měli velikou radost a náš nápad se velmi líbil.

Také jsme odeslali CD se všemi akcemi, které se konaly v MŠ Kyselka v průběhu prosince. Celý měsíc jsme ve školce vyráběli různé dekorační výrobky a jejich ukázku jsme také odeslali.

Jako dárek dostanou děti v Katrineholmu malou keramickou podkovu.

 

 

           Studijní pobyt ve Švédsku 2011

 

            Spolupráce MŠ Kyselka Pramínek se švédskou předškolou v Katrineholmu ve Sjoholmu probíhá od roku 2008.

            Od 12. 5. 2011 do 17. 5. 2011 se uskutečnil již druhý studijní pobyt učitelek MŠ Kyselka Blanky Zichové a Kateřiny Eliášové ve Švédsku. V letošním roce se s námi návštěvy účastnila paní Zuzana Funková, jako zástupce rodičů a překladatel anglického jazyka. Její znalosti v anglickém jazyce, byly pro nás velkým přínosem.

            Spolupráce je prospěšná pro obě strany. Dochází k výměně zkušeností mezi pedagogy a navázání přátelství mezi dětmi. Děti si uvědomují, že svět je veliký a život  lidé v různých zemích se liší. Komunikace probíhá formou dopisů, e-mailů, fotografií z akcí a činností v MŠ.

            Snažíme se ve své práci využít poznatků švédských tradic a začlenit je do našeho programu. Například oslava švédských Velikonoc, svátek sv.Lucie a podobně.

            Během pobytu ve švédském Sjoholmu jsme byly přítomny běžnému provozu školky a předškolky. Nahlédly jsme do tajemství běžné výuky, her a pobytu v přírodě.

Stejně jako u nás, jsou děti ve Švédsku otevřené a sdílné. Při našem příchodu se ze všech stran ozývalo „ Dobrý den, ahoj“. Ve třídě na nás čekalo velké překvapení v podobě ryze českých básniček a písniček. například Ivánku náš, Ten náš Pavel..

Srdečnost a úsměv všech dětí a pedagogických pracovníků byl pro nás odměnou za naši práci v tomto projektu. Odnesly jsme si spoustu cenných zkušeností i nových nápadů pro naši práci v MŠ Kyselka.

            Práce s dětmi v předškolních zařízeních je ve Švédsku trošku jiná. Hlavně se naše školství liší vysokým počtem dětí v našich třídách oproti Švédsku. Rozdíl je také v množství času tráveného venku v přírodě, kdy švédské děti jsou venku za každého počasí několik hodin denně.

            Naše spolupráce obohacuje nejen nás , ale i naše švédské kolegy. V příštím školním roce čekáme návštěvu z Katrineholmu v Kyselce, Dubině, Velichově a Karlových Varech.

 

                                                           Za MŠ Kyselka Blanka Zichová a Kateřina EliášováVíce zde: http://mskyselka.webnode.cz/mezinarodni-spoluprace/

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář